نوشته های محمدحسین عبدالهی

تاریخچه بردگیم: بردگیم‌های قدیمی در گذر زمان قسمت دوم

در طول هزاران سال که از خلقت بشر می‌گذره، بردگیم‌ها (بازی‌های رومیزی) یکی از وسایل سرگرمی مردم سراسر دنیا تلقی می‌شدن. با ما باشید با معرفی ده بازی تاریخی

تاریخچه بردگیم: بردگیم‌های قدیمی در گذر زمان قسمت اول

در طول هزاران سال که از خلقت بشر می‌گذره، بردگیم‌ها (بازی‌های رومیزی) یکی از وسایل سرگرمی مردم سراسر دنیا تلقی می‌شدن. با ما باشید با معرفی ده بازی تاریخی